Vecindades

by raulf
See Code Download Embed
Introduir els nombres de l’1 al 8 de
manera que nombres consecutius no
comparteixen ni costats ni vèrtexs
(Joc original de Martin Gardner)

Created June 26, 2023

Last updated June 28, 2023

Published June 26, 2023