Joc den Charlie

by raulf
See Code Download Embed
S'han de col·locar les fitxes blaves en les 9 caselles, de manera que el número que mostra la fitxa és la MITJANA dels nombres que toca amb els costats (no en diagonal)
(Joc idea d'en Charlie de Nrich)

Created June 11, 2023

Last updated June 11, 2023

Published June 11, 2023