FractalsIterats_Triangle

by creamat
See Code Download Embed
 Començarem calculant el Triangle de Sierpinsky amb el joc del caos. El mètode consisteix en primer lloc en posar les coordenades dels vèrtexs en una llista de punts. Llavors cal seguir el següent algorisme:
1) Prendre un punt qualsevol de dins del triangle
2) Escollir un dels 3 vèrtexs de forma aleatòria
3) Calcular la distància entre el punt i el vèrtex escollit
4) Acostar-te en direcció al vèrtex a un punt que està a la meitat de la distància calculada al punt 3
5) Tornar al punt 1 considerant com a nou punt el que hem calculat al punt 4.
Aquest projecte és dins dels materials que trobareu a http://ja.cat/matsnap

Created May 5, 2021

Last updated June 18, 2021

Published May 5, 2021